තනි වුනු වෙලාවට අක්කයි මල්ලි කියලා නෑ මල්ලි නිදාගෙන ඉද්දී අක්කා ඇවිල්ලා කරපු දේ

Tags