තනි වුණ වෙලාවට අක්කයි මල්ලියි කියලා නෑ මේ අක්කා තමන්ගේ මල්ලී ඉස්සරහා ඇඳුම් ගලෝගෙන කරන දේවල් මෙන්න

Tags