සර් පාඩම් කියා දෙන්න ඇවිත් කෙල්ලව දැකලා මෝල් වෙලා අන්තිමට උන දේ

Tags