සිංදු අහන්න ආපු කොට සායක් ගහන් හිටපු කෙල්ලෙක් වේදිකාවට අරන් ලෝක ප්‍රසිද්ධ ගායකයෙක් කරපු කැත වැඩේ වීඩියෝ

Tags