තනි වුණ වෙලාවට අක්කයි මල්ලියි කියල නෑ අක්කා නිදාගෙන ඉද්දී මල්ලී ඇවිල්ල කරපු දේ ගෙදර අයට මාට්ටුවුණු හැටි

Tags